Наукові конференції України, XX ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА

Розмір шрифту: 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНТЕГРОВАНИХ ВЕРСТАТНИХ КОМПЛЕКСІВ В МАШИНОБУДУВАННІ
Наталія Ростиславівна Веселовська

Остання редакція: 2019-07-03

Тези доповіді


Сучасний стан промисловості країни вимагає прискореного розвитку і переоснащення машинобудівних виробництв, що є базою і джерелом розвитку всієї решти галузей, на основі впровадження прогресивних технологій, високопродуктивного обладнання з пристроями числового програмного управління

Механообробне обладнання є одним з головних чинників, що визначають розвиток народного господарства країни. Ефективність його використання безпосередньо впливає на виробництво нових машин для всіх галузей промисловості, сільського господарствами тощо, а це  характеризує рівень життя суспільства. В даний час жодна країна не виробляє всієї потрібної номенклатури обладнання, спеціалізуючись лише не деяких його типах. Проте рівень розвитку сучасного виробництва вимагає використання практично всієї номенклатури механообробного і супутнього допоміжного обладнання. Тому ознайомлення з тенденціями розвитку і функціональними можливостями верстатів не лише представляє інтерес, але є необхідним при розробці і виготовленні сучасних машин.

Перед сучасною галуззю машинобудування стоять такі актуальні проблеми, як:

- повна автоматизація виробництва, що ґрунтується на створенні автоматизованих верстатних комплексів, властивості яких повинні бути адекватними до умов виробництва та забезпечувати параметри функціонування процесу повної обробки подібних виробів;

- підвищення ефективності, точності, надійності, продуктивності та довговічності верстатних комплексів на основі розширення їх функціональних можливостей.

Верстатні комплекси - є якісно новим рівнем технічного оснащення і організації виробничих процесів, які визначаються використанням не тільки високоавтоматизованого основного технологічного обладнання, але і таких складових, як автоматизовані транспортно-накопичувальні підсистеми, контрольно-вимірювальна і діагностична апаратура, засобів обчислювальної техніки, що безпосередньо бере участь у виробничому процесі і забезпечує автоматизацію функцій технологічного, організаційно-технічного і організаційно-економічного управління процесами виготовлення продукції. Верстатне обладнання, через його високу вартість, має ефективно використовуватися конкретним споживачем, що можливо лише за умови його інтенсивної експлуатації з максимальним використанням фонду робочого часу. Незважаючи на велику різноманітність конструкцій верстатів, основні напрямки розвитку їх споживчих властивостей загальні, незалежно від типу обладнання і продукції, що ним виготовляється. Стрімке вдосконалення машинобудівної продукції, підвищення потужності, швидкохідності і точності машин, високі вимоги до екології навколишнього середовища і до надійності функціонування машин супроводжуються постійно зростаючими вимогами до точності розмірів, форми і взаємного розташування оброблених поверхонь, хвилястості і шорсткості поверхні оброблених на верстатах деталей. При виконанні вказаних вимог підвищиться точність виготовлення основних деталей верстата, точність складання та регулювання, а також жорсткість елементів, наприклад шпиндельні вузлів, зносостійкість напрямних і опор, стабільність в часі розмірів і форми базових і корпусних деталей. До верстатних комплексів можуть бути віднесені виробничі системи, які складаються з певної кількості верстатів (від одного до дільниці, цеху, виробництва) з різним рівнем автоматизації. Незалежно від кількості задіяного в комплексі обладнання їх призначення і рівня автоматизації, верстатні комплекси мають певні функціональні можливості, які визначаються перш за все їх конструкцією. Сучасний розвиток механообробки характеризується широким використанням прогресивних технологій на основі розробки і впровадження багатокоординатного, високопродуктивного, високої вартості обладнання з ЧПК. Проте функціональні можливості такого обладнання, як правило не використовуються в певній мірі, що знижує ефективність їх застосування. Причиною цього є недоліки конструкторського, технологічного та функціонального характеру, які вияляються на етапах їх проектування, що значно стримує подальший розвиток, тому розширення функціональних можливостей верстатних комплексів є актуальною задачею, а її вирішення має велике науково-практичне значення.


Ключові слова


Верстат; верстатні комплекси; виробничі системи