XVII ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ та інженерна освіта

June 21, 2016 – June 24, 2016


XVІІ Міжнародної науково-технічної конференції

„Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”,

21–24 червня 2016 року

Одеський політехнічний університет, м.Одеса

1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла.

2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів.

3. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка.

4. Прогресивна техніка і технологія машинобудування.

Головний спонсор конференції ТОВ Прогрестех - Україна

 

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Головний спонсор ТОВ Прогрестех - Україна

Інформація про конференцію 

Для прийняття рішення щодо внесення доповіді у програму конференції необхідно зареєструватися на сайті конференції http://conf.mmi.kpi.ua

Тези доповідей, виконані відповідно вимогам до оформлення http://conf.mmi.kpi.ua, будуть надруковані, на початок конференції, у збірнику матеріалів конференції.

Повні тексти доповідей, рекомендовані оргкомітетом (після їх заслуховування), що відповідають вимогам до спеціалізованих видань України та оформлені згідно вимог публікуються у фаховому збірнику наукових праць "Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».Серія: Машинобудування. Journal of Mechanical Engineering the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute” (http://journal.mmi.kpi.ua/)

Збірник входить до переліку профільних видань ВАК України та реферується у Реферативних журналах ВІНІТІ РАН (Росія, Москва) та "Джерело" (Україна, Київ). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського,  включено у загальнодержавну реферативну базу даних «Україніка наукова»  та міжнародні бази даних: Google Scholar, РІНЦ (eLIBRARY.RU), Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, DAOJ, Index Copernicus, WorldCat, BASE, EBSCO

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг тез становить 1-3 повні сторінки, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал «одинарний», формат А4 (210×297), поля : верхне-2,5, нижне-2,5, леве-2, 0, праве-2,0 см.

УДК… (12 рt) напівжирний, розмір кегля - 12pt, між строковий інтервал - "Одинарний", рівняння по лівому краю, відступ знизу однієї строки (12pt).

Автор 1: Прізвище1 І.Б. наукова ступінь, звання

Автор 2: Прізвище2 І.Б. наукова ступінь, звання

(Наприклад Іванов1 М.В. д.т.н., проф., Петров2 О.Л. к.т.н., доц.) (12pt)

1- організація, Місто, Країна

2- організація, Місто, Країна

(Наприклад 1 - НТУУ «Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна) (12pt)

НАЗВА ТЕЗ (12pt)

Назва тез - великими буквами (12pt), шрифт - напівжирний , рівняння по центру, переноси слів у назві не припустимі. Між назвою та основним текстом пропуск однієї строки (12pt).

Основний текст - шрифт "Times New Roman» (розмір кегля - 12pt), інтервал - "Одинарний", з абзацним відступом – 0,9 см. Рівняння по ширині. Автоматичні переноси та нумерацію сторінок не застосовувати.

Стиль для усіх абзаців - “Звичайний".

Формули набираються у редакторі формул "Microsoft Equation 3" або "Mathtype“(12pt). Ширина формули не повинна виходити за межи тексту. Розміщення формул – по центру, нумерації - по правому краю.

Рисунки (зображення) повинні бути виконані за допомогою графічного редактору. Кожне зображення повинне мати підпис (Рис.1-), розміщення по тексту, по центру, розмір кегля - 10 pt, напівжирний , інтервал - "Одинарний ".

Таблиця не повинна виходити за межі тексту. Інтервал у таблиці - "Одинарний". Кожна таблиця повинна мати заголовок, шрифт - напівжирний. Номер таблиці по правому краю, назва - по центру.

Список літератури надається у порядку посилань. Неприпустимі посилання на ненадруковані та незавершені роботи. Розмір – 10pt. Автор та перше слово у назві - курсив.

ОПЛАТА УЧАСТІ

Організаціям і фахівцям, що бажають взяти участь в роботі конференції (з доповіддю або без) необхідно перерахувати в оргкомітет конференції:

- для учасників з України 600 грн.  ( у тому числі ПДВ 100,00 грн.) за кожного;

- для іноземних учасників 1000 грн. (у тому числі ПДВ 166,67 грн.) за кожного.

Передбачена заочна участь з публікацією тез

- для учасників з України 150 грн. (у тому числі ПДВ 25,00 грн.)

- для іноземних учасників 250 грн.  (у тому числі ПДВ 41,67 грн.)

Іноземні учасники конференції сплачують   оргвнесок після прибуття у національній валюті.

Оргвнесок включає: організаційні витрати, комплект матеріалів конференції (в які включено тези доповідей конференції), інформаційне забезпечення, кава-брейк в перервах.

Оплата за проживання та проїзд до оргвнеску не входять.

Планується проведення екскурсій з урахуванням побажань учасників.

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙННОГО КОМІТЕТУ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Механіко-машинобудівний інститут (для Спілки інженерів-механіків) корп. №1, проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна

За додатковою інформацією звертайтеся до: заступника голови оргкомітету

Луговського Олександра Федоровича

за тел./факсом: +38(044) 204-84-64;

ученого секретаря конференції

Семінської Наталії Валеріївни

за тел.:+38 (066) 071-23-52.

Е-mail: seminska@ukr.net